Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 417946
Title Gebiedsstudies naar effecten van vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op bedrijfseconomie en inpassing van agrarisch natuurbeheer
Author(s) Bos, J.F.F.P.; Smits, M.J.W.; Schrijver, R.A.M.; Meer, R.W. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) (WOt-werkdocument 270) - 97
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - bedrijfseconomie - vogels - weidevogels - biodiversiteit - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - akkerbouw - agri-environment schemes - cap - agricultural policy - business economics - birds - grassland birds - biodiversity - farm income - dairy farming - arable farming
Categories Nature Management (General) / Agricultural Economics (General)
Abstract In 2013 eindigt de huidige budgetperiode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De discussies over verderehervormingen van het GLB in de nieuwe budgetperiode zijn in volle gang. Daarbij wordt onder andere de vraag gesteld opwelke wijze publieke doelen beter verankerd kunnen worden binnen een vergroend GLB. Tegen deze achtergrond zijn in ditwerkdocument verkennende berekeningen uitgevoerd naar inpassing van weide- en akkervogelbeheer op landbouwbedrijvenen naar de bijbehorende inkomensgevolgen bij een vergroening van het GLB. De studie kent een tweeledig doel: (1) berekenenvan de gevolgen van inpassing van weide- en akkervogelbeheer voor inkomens op melkveehouderij- en akkerbouwbedrijvenonder verschillende GLB-scenario’s en (2) analyse van de mate van vergroening van verwachte GLB-hervormingen door in kaartte brengen in hoeverre van de voorgenomen hervormingen een stimulans uitgaat naar agrarisch natuurbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.