Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418655
Title Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de rijkswateren. Analyserapport meestromende nevengeulen en eenzijdig aangetakte strangen
Author(s) Kouwen, L. van; Dionisio Pires, M.; Geest, G. van; Riel, M.C. van
Source Delft : Deltares (1204157-001 ) - 89
Department(s) CE - Freshwater Ecosystems
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) oevervegetatie - oeverecologie - hydrologie van stroomgebieden - morfologie - literatuuroverzichten - oeverbescherming van rivieren - onderhoud - natuurontwikkeling - riparian vegetation - riparian ecology - catchment hydrology - morphology - literature reviews - riverbank protection - maintenance - nature development
Categories Ecological Engineering / Aquatic Ecology
Abstract Met de komst van de KRW (EP 2000) en stroomgebiedbeheersplannen met bijbehorende maatregelpakketten is er veel aandacht voor de wijze waarop maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: welke inrichting levert het hoogste ecologische rendement en hoe kunnen beheer en onderhoud tot een minimum beperkt worden? In opdracht van Rijkswaterstaat voert Deltares daarom studies uit die gericht zijn op de ontwikkeling en montage van kennis over de ecologische effectiviteit van maatregelen in Rijkswateren, in samenhang met hydromorfologische stuurvariabelen. De hier besproken studie wordt in 3 delen opgesplitst: - een oevertypologie aan de hand van bestaande natuurvriendelijke oeverconstructies; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot (ecologisch effectieve) inrichting van natuurvriendelijke oevers; - een literatuuronderzoek naar de huidige kennis met betrekking tot beheer en onderhoud.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.