Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421151
Title Effecten van rode- en geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften op waterplanten en waterkwaliteit
Author(s) Roessink, I.; Giels, J. van; Boerkamp, A.; Ottburg, F.G.W.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2052) - 75
Department(s) CWC - Environmental Risk Assessment
CL - Ecological Networks
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) waterplanten - aquatische ecologie - rivierkreeft - invasieve soorten - nadelige gevolgen - aquatic plants - aquatic ecology - crayfish - invasive species - adverse effects
Categories Aquatic Ecology
Abstract Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water zijn voor de waterlichamen ecologische doelstellingen geformuleerd die uitgaan van een gevarieerd en evenwichtig ecosysteem waarbij waterplanten een belangrijke rol spelen. De aanwezigheid van invasieve exotische rivierkreeften wordt in verband gebracht met het verdwijnen van waterplanten en troebeler worden van het water. Om mogelijk causale verbanden aan te tonen, zijn er in 2009 twee gecontroleerde (semi)veld experimenten uitgevoerd. Door middel van enclosure- en compartimentstudies is onderzocht wat het effect is van kreeften op waterplanten en waterkwaliteitsparameters door de aanwezigheid van de rode- (P. clarkii) en geknobbelde (O. virilis) Amerikaanse rivierkreeft. Op basis van de enclosure studie lijkt de aanwezigheid van één P. clarkii en O. virilis per 0,86 m2 (1,2 kreeft/m2) geen directe impact te hebben op ondergedoken waterplanten. De compartimentstudie met O. virilis liet daarentegen wel duidelijke effecten op waterplanten en waterkwaliteitparameters zien. Voor de situatie in het veld betekent dit dat de aanwezigheid van kreeften zeker een negatieve impact op waterplanten en waterkwaliteit kan hebben. De waterplantbiomassa kan verminderen en als gevolg zullen waterkwaliteitsparameters beïnvloed worden. Invasieve rivierkreeften kunnen dus ook in de Nederlandse situatie heldere waterplantgedomineerde systemen om laten slaan naar troebele algengedomineerde systemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.