Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421155
Title Faunabeheerplan 2009-2014 Gelderland : deel II Veluwe : ecologische beoordeling onderdeel wild zwijn
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2028) - 24
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) wildbeheer - wilde varkens - veluwe - gelderland - verkeersveiligheid - wildlife management - wild pigs - veluwe - gelderland - traffic safety
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract Dit rapport behelst een ecologische beoordeling van het faunabeheerplan voor Gelderland, deel II Veluwe, onderdeel wild zwijn. De aandacht gaat daarbij uit naar de relatie met de verkeersveiligheid. Hoofdvragen hierbij zijn: 1. Wordt het argument 'in het belang van de openbare veiligheid' voldoende onderbouwd in het Faunabeheerplan ? 2. Voldoet de onderbouwing aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Flora en Faunawet en artikel 10 van het Besluit faunabeheer ? 3. Wordt er voldoende aandacht besteed aan mogelijke alternatieve maatregelen om het doel 'verhoging van de openbare veiligheid' te bereiken ? 4. Wordt voldoende aangetoond dat de gevraagde handelingen (afschot) daadwerkelijk bijdragen aan de verhoging van de openbare veiligheid? 5. Kan de provincie op basis van deze aanvraag de ontheffing verlenen ? De voornaamste bevindingen zijn dat het argument ‘in het belang van de openbare veiligheid’ voldoende wordt onderbouwd, dat de onderbouwing van het Faunabeheerplan in onvoldoende mate voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Flora en Faunawet en artikel 10 van het Besluit faunabeheer, dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan mogelijke alternatieve maatregelen ter verhoging van de openbare veiligheid en dat onvoldoende wordt aangetoond dat de gevraagde handelingen daadwerkelijk bijdragen aan de verhoging van de openbare veiligheid. De basis voor de aanvraag van een ontheffing ex. art. 68 Flora- en faunawet is solide. De ecologische argumentatie is op onderdelen voor verbetering vatbaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.