Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421287
Title Ecologische effectiviteit van natuurwetgeving
Author(s) Veen, M.P. van; Sanders, M.E.; Broekmeyer, M.E.A.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - ISBN 9789078645870 - 62
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
CL - Ecological Networks
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbescherming - wetgeving - flora - fauna - regionale planning - inventarisaties - Nederland - nature conservation - legislation - flora - fauna - regional planning - inventories - Netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract De huidige natuurwetgeving, dat wil zeggen de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, beschermt kwetsbare soorten, habitats en gebieden door hun behoefte aan bescherming af te wegen tegen het maatschappelijk belang van onder andere werkzaamheden en projecten. Daarmee geeft de wetgeving een afwegingskader voor de inherente spanning tussen natuur en maatschappelijk belang. Het rapport richt zich op de ecologische effectiviteit van de huidige natuurwetgeving. Het rapport concludeert dat de natuurwetgeving ecologisch effectief is, omdat de aanwezigheid van kwetsbare, beschermde soorten en gebieden wordt meegewogen in de vergunning- of ontheffingsaanvraag bij activiteiten als nieuwbouw, het slopen van gebouwen of het kappen van bomen. Nederland gaat niet op slot door de bescherming van soorten en habitats. Slechts bij een klein deel van de vergunning- en ontheffingsaanvragen kan het project of de activiteit niet doorgaan vanwege ontoelaatbare effecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.