Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421438
Title Het meten van doorwerking van kennis uit onderzoeksprojecten : achtergrond van de methode en handleiding bij de aanpak
Author(s) Kupper, H.A.E.; Beers, P.J.; Wink, M.
Source Wageningen : Wageningen UR, leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies - 20
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kennisvalorisatie - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - publiek-private samenwerking - methodologie - biologische landbouw - Nederland - knowledge exploitation - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - public-private cooperation - methodology - organic farming - Netherlands
Categories Knowledge Exchange / Organic Farming
Abstract productie- en dienstenketens is het creëren, ontwikkelen en gebruiken van kennis van essentieel belang. Deze kennisprocessen dragen bij aan duurzaamheid en innovatie in economische sectoren. Het in gang zetten en uitvoeren van de verschillende kennisprocessen in maatschappelijke sectoren is verdeeld over de praktijkwereld (bedrijfsleven), de onderzoekswereld (kennisinstellingen) en de beleidswereld (overheid). Het ministerie van EL&I verstrekt regelmatig opdrachten om nieuwe kennis te creëren of om bestaande kennis verder te ontwikkelen. Het inzicht in het nut ervan is echter gebrekkig. Er zijn ook geen methoden beschikbaar om systematisch en betrouwbaar het gebruik van de ontwikkelde kennis te evalueren en vast te stellen of deze kennis heeft bijgedragen aan het bereiken van beleidsdoelen; dus of er doorwerking van kennis is. Daarom heeft het ministerie van EL&I opdracht gegeven om een methode te ontwikkelen waarmee kennisdoorwerking gemeten kan worden. Deze brochure bevat achtergronden en de handleiding bij het gebruik van de methode.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.