Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421489
Title Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen
Author(s) Smit, C.J.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C194/11) - 27
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) havens - ontwerp - nadelige gevolgen - natuurwaarde - natura 2000 - kop van noord-holland - harbours - design - adverse effects - natural value - natura 2000 - kop van noord-holland
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Uitbreiding van de haven van Den Helder heeft in het verleden reeds eerder op de agenda gestaan (Dankers, 1978) en is sinds kort weer actueel geworden. In de afgelopen 2 jaren is onderzocht of en zo ja hoe een havenuitbreiding ‘buitendijks’ zou kunnen worden gerealiseerd onder het uitgangspunt dat er natuurwinst zou ontstaan. Op die basis is een plan ontstaan met enkele varianten. Aan IMARES is gevraagd om ecologische kennisinbreng, waarbij de vraag centraal staat welke kennis reeds beschikbaar is en welke aanvullende kennis noodzakelijk is voor het succesvol kunnen opstellen van een Passende Beoordeling over de effecten van de havenaanleg. Daarnaast zou een schatting moeten worden gemaakt welke kosten met aanvullend onderzoek gemoeid zijn. Deltares zal informatie aanleveren over aanvullend uit te voeren abiotisch onderzoek. Welke havenontwikkeling ook wordt gekozen, de effecten op zowel habitats als soorten zullen moeten worden in kaart gebracht en gekwantificeerd. Het voorliggende rapport geeft een opsomming welke effecten er tijdens de aanleg en tijdens het gebruik kunnen optreden, zowel in het geval van de inbreidingsvariant als van de uitbreidingsvariant. De genoemde effecten dienen te worden door vertaald naar parameters die op hun beurt weer effect kunnen hebben op habitats en soorten die bescherming genieten onder Natura 2000.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.