Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421885
Title Ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten : ervaren belemmeringen en oplossingen
Author(s) Wagenberg, C.P.A. van; Eppink, M.M.; Janssens, S.R.M.; Roest, J.G. van der; Sluis, A.A. van der; Spiegel, M. van der
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag (Rapport / LEI 2011-061) - ISBN 9789086155583 - 52
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
FBR Fresh Supply Chains
RIKILT - Business Unit Safety & Health
Rikilt B&T Novel Foods en Agroketens
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) nieuwe eiwitten - voedselconsumptie - aanvaardbaarheid - wetgeving - gezondheidswetgeving - voedselveiligheid - insecten - algen - consumenten - Nederland - novel proteins - food consumption - acceptability - legislation - public health legislation - food safety - insects - algae - consumers - Netherlands
Categories Novel Foods
Abstract Het ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd te inventariseren welk belemmeringen bedrijven ervaren bij het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe eiwitbronnen en wat oplossingen daarvoor zijn. Er zijn elf bedrijven geïnterviewd, die nieuwe eiwitbronnen in Nederland ontwikkelen of produceren. Daarnaast zijn zes organisaties geïnterviewd, die te maken hebben met wettelijke en juridische aspecten van de productie van nieuwe eiwitten. De projectgroep heeft de interviewresultaten veralgemeniseerd en geordend in belemmeringen en oplossingen. De belangrijkste belemmeringen die bedrijven ervaren bij de ontwikkeling en vermarkting van nieuwe eiwitten zijn: complexe en ondoorzichtige procedures binnen de Novel Food Verordening; onvoldoende acceptatie door consumenten en producenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.