Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422658
Title KRW gebiedspilots Noordoost- en Zuidoost Nederland in het Landbouw Centraal project : akker- en tuinbouw 2009 t/m 2011
Author(s) Paauw, J.G.M.; Wustman, R.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 62
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
OT Internationaal
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) waterkwaliteit - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - pesticiden - akkerbouw - tuinbouw - cultuurmethoden - bemesting - drenthe - groningen - midden-limburg - water quality - nitrate leaching - phosphate leaching - pesticides - arable farming - horticulture - cultural methods - fertilizer application - drenthe - groningen - midden-limburg
Categories Water Quality / Crop Sciences (General)
Abstract De KRW-waterkwaliteitsnormen worden naar verwachting niet gerealiseerd in Nederland. Daarom zijn extra maatregelen nodig om generieke milieuwetgeving van de Nederlandse overheid te voorkomen en/of te beperken. De normen hebben betrekking op stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen. In zeven pilotgebieden wordt gewerkt aan generieke maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren. Hoewel de gebieden in verschillende regio’s van Nederland lagen en varieerden in grondsoort en gewas, zijn allereerst de oplossingsrichtingen (maatregelen) algemeen beschreven. Elke regio kan de aspecten eruit halen die voor die regio van toepassing zijn. Twee pilotgebieden lagen in Noordoost Nederland: Hondshalstermeer en Zeegserloopje. Vijf pilots lagen in Zuidoost Nederland: Castenrayse Vennen, Hooge Raam, Lage Raam, Middenloop Tungelroyse Beek en Peelrijt. Per pilot gebied werden telers begeleid door een bedrijfsadviseur die in nauw overleg met de teler maatregelen heeft besproken en vastgelegd voor implementatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.