Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423087
Title Inrichtingsplan Bloemkampen - Dal Leuvenumse Beek - Hierdense Beek
Author(s) Delft, S.P.J. van; Ottburg, F.G.W.A.; Maas, G.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2229)
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
CL - Ecological Networks
ALT - CL - Landschap Systemen
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) waterlopen - natuurontwikkeling - ecologisch herstel - hydrologie - natuurgebieden - veluwe - streams - nature development - ecological restoration - hydrology - natural areas - veluwe
Categories Nature Management (General)
Abstract Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe willen voor 2014 herstelmaatregelen uitvoeren in de natuurterreinen (TOP-lijst gebieden) Bloemkampen en Dal Leuvenumse Beek en in de Hierdense Beek. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Binnen de randvoorwaarden van het beleid en de praktische uitvoerbaarheid (haalbaar en betaalbaar) is gezocht naar een optimale inrichting waarbij de knelpunten ten aanzien van verdroging, fosfaat en KRW/HEN doelen zo goed mogelijk worden bestreden, zonder daarbij toename van natschade bij gebouwen en landbouwgronden buiten de TOP-lijstgebieden en EHS te veroorzaken. Hiervoor is een analyse gemaakt van de huidige situatie ten aanzien geologie, hydrologie, beken, fosfaattoestand, bestaande natuurwaarden en overige functies. Hieruit zijn de knelpunten geselecteerd die door middel van het inrichtingsplan worden bestreden. Het inrichtingsplan omvat ingrepen in de beken en sloten en in de percelen. Uit een analyse van de te verwachten effecten blijkt dat dit een belangrijke verbetering het ecologisch functioneren van zowel terrestrische als aquatische natuur tot gevolg zal hebben. In beperkte mate is een toename van natschade voor landbouw te verwachten. Dit is echter goed te compenseren door mitigerende maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.