Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423149
Title Sleedoornonderstammen voor pruim
Author(s) Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M.; Balkhoven-Baart, J.M.T.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) prunus - prunus spinosa - onderstammen - gewasopbrengst - rassen (planten) - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - gebruikswaarde - nederland - prunus - prunus spinosa - rootstocks - crop yield - varieties - plant development - agricultural research - use value - netherlands
Categories Fruit Growing / Stone Fruits
Abstract Het aanbod geschikte, zwakgroeiende onderstammen voor intensieve teelt bij pruim is zeer beperkt. Om een goede zwakke onderstam voor pruim te vinden, zijn vanaf 1987 bij het toenmalige Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp een groot aantal zaailingen opgekweekt en tot en met 1999 getoetst als onderstam met Opal. Problemen met onverenigbaarheid werden niet verwacht vanwege de nauwe genetische verwantschap en deze deden zich ook niet voor. Er werden uit deze proef 24 nummers geselecteerd die een zwakke groei en een goede productie en vruchtgrootte gaven. Van deze selecties werden stekken genomen. Bij 7 selecties slaagde de vermeerdering niet. Zeventien selecties bleven over en verhuisden in 1999 met het Proefstation naar Randwijk, waar ze in een stekhaag werden geplant. Dit was nodig om meer onderstammen per selectie te krijgen. Hoewel inmiddels VVA-1 als zwakgroeiende onderstam beschikbaar kwam, bleef een breder aanbod van zwakgroeiende pruimenonderstammen gewenst. Zo is voor sommige situaties en bepaalde rassen een zwakkere onderstam dan St. Juliën A, maar een iets sterkere dan VVA-1 wenselijk. Dat waren redenen om in Randwijk met het sleedoornonderzoek door te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.