Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423396
Title Impact van onderwaterlawaai onderzocht
Author(s) Winter, H.V.
Source Kennis Online 9 (2012)april. - p. 14 - 15.
Department(s) Vis
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) onderwaterakoestiek - geluidshinder - aquatische ecologie - mariene gebieden - landgebruiksplanning - windenergie - zeezoogdieren - zeevissen - noordzee - underwater acoustics - noise pollution - aquatic ecology - marine areas - land use planning - wind power - marine mammals - marine fishes - north sea
Categories Aquatic Ecology / Land Use Planning
Abstract Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig bekend. In samenwerking met de gas- en olie-industrie proberen onderzoekers van onder meer IMARES daar beter zicht op te krijgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.