Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 423879
Title Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : maatregelen op bedrijfsniveau
Author(s) Massop, H.T.L.; Noij, I.G.A.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2272) - 112
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
CWC - Integrated Water Resources Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouwgrond - oppervlakkige afvoer - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - maatregelen - drainage - kaderrichtlijn water - nederland - agricultural land - runoff - water quality - surface water quality - nitrogen - measures - drainage - water framework directive - netherlands
Categories Water Management (General)
Abstract De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de verbetering van waterkwaliteit. In het kader van het innovatieprogramma KRW is door Alterra het project ‘Inrichtingsmaatregelen tegen oppervlakkige afspoeling’ uitgevoerd. Voor P en in mindere mate voor N vormt oppervlakkige afstroming een belangrijke route naar het oppervlaktewater. Dit project richt zich specifiek op maatregelen op bedrijfsniveau die zijn gericht tegen oppervlakkige afspoeling van nutriënten over maaiveld naar de sloot. Voor het in kaart brengen van de risico’s is een checklist ontwikkeld en een tool om natte plekken te identificeren. Voor veertien bedrijven is de checklist ingevuld, vervolgens zijn zeven bedrijven bezocht. Voor de geconstateerde risico’s is aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen. Meestal is drainage een goede methode om risico’s te beperken. Voor hotspots, zoals veedrenkplaatsen en koepaden, is verplaatsing de beste oplossing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.