Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424503
Title Pilot onderzoek Grauwe ganzen op Texel : effectiviteit van beheersmaatregelen en ontwikkelingen in landbouw- en natuurschade
Author(s) Kleijn, D.; Riel, M.C. van; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2307) - 82
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Wildlife Ecology and Conservation
CE - Freshwater Ecosystems
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) anser - ganzen - anatidae - schade - beweidingsschade - landbouw - natuurbeheer - natuurgebieden - populatiedynamica - tellingen - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - anser - geese - anatidae - damage - browsing damage - agriculture - nature management - natural areas - population dynamics - censuses - dutch wadden islands - noord-holland
Categories Nature Management (General)
Abstract Onderzoek is uitgevoerd naar overzomerende Grauwe ganzen op Texel, gericht op het effect van aantal regulerende maatregelen op de populatieomvang, op de landbouwschade en op de schade aan enkele voor Texel belangrijke natuurwaarden. Er is gebruik gemaakt van uitgevoerde tellingen door het jaar heen en specifieke tellingen naar het aantal jonge en volwassen ganzen in het broedseizoen. Daarnaast is gebruik gemaakt van terugmeldingen aan gehalsbande exemplaren. Voor het vaststellen van effecten aan de natuur is in een experimentele aanpak een vergelijking gemaakt tussen wel en niet door ganzen gebruikte delen (exclosures), betrekking hebbend op duinplassen en matig-voedselrijke graslandvegetatie. Voor de landbouwschade is gebruik gemaakt van gegevens die door het Faunafonds worden verzameld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.