Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 424707
Title Staltypen nabij Natura 2000-gebieden
Author(s) Doorn, A.M. van; Smidt, R.A.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 297) - 34
Department(s) CL - Rural Dynamics
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurgebieden - natura 2000 - gemeenschappelijk landbouwbeleid - veehouderijbedrijven - locatie - luchtreinigers - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - natural areas - natura 2000 - cap - livestock enterprises - location - air cleaners - ammonia emission - intensive livestock farming
Categories Animal Husbandry and Environment / Air Pollution / Nature Reserves
Abstract Voor de PBL- studie Opties herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn gegevens over de aanwezigheid van aantallen stalplaatsen, staltype en aanwezigheid van luchtwassers rond (ammoniakgevoelige ) Natura 2000-gebieden gegenereerd. Eerst zijn de ammoniakgevoelige Natura2000-gebieden in kaart gebracht. Dit betrof 125 gebieden (van de 162, dus meer dan 75%). In deze gebieden overschrijdt de gemiddelde depositie de kritische depositie waarde (kdw) (meetgegevens 2005). In sommige gebieden wordt de kdw meer dan zeven keer overschreden. In 16 gebieden wordt de kdw niet overschreden, dit zijn met name de grote zoete en zoute wateren. In een straal van 5 km rondom de Natura 2000-gebieden komen 14.709 bedrijven voor. Hiervan is 63% rundveehouderij, 28% varkenshouderij en 8% pluimveehouderij. De varkenshouderij heeft relatief de meeste emissiearme stallen, circa 26%. Bij de andere twee sectoren zijn verreweg de meeste stallen traditionele stallen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.