Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425189
Title Toetsing van het waterkwaliteitsmodel ANIMO : fosfaat af- en uitspoeling op zand-grasland
Author(s) Jeurissen, L.J.J.
Source Wageningen : ICW (ICW nota 1970) - 83
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) stalmest - graslanden - uitspoelen - modellen - oppervlakteafvoer - fosfaten - zandgronden - bodemchemie - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - intensieve veehouderij - farmyard manure - grasslands - leaching - models - overland flow - phosphates - sandy soils - soil chemistry - surface water - water pollution - water quality - intensive livestock farming
Categories Soil Physics
Abstract Sinds de jaren zestig is de agrarische produktie sterk veranderd als gevolg van economische, sociale en technische ontwikkelingen. Vooral op de zandgronden van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel specialiseerde men zich in het houden van mestkalveren, varkens en kippen. Deze zgn. intensieve veehouderij heeft geleid tot overschotten aan dierlijke mest. Het overgrote deel van de mest wordt uitgereden over landbouwgronden in het gebied zelf. Zo worden veel grotere hoeveelheden fosfaat aan de bodem toegevoegd dan voor het gewas nodig is. Het fosfaat dat niet door het gewas opgenomen wordt, wordt in eerste instantie in de bodem vastgelegd, zodat slechts weinig fosfaatuitspoeling optreedt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.