Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425651
Title Gewasbescherming in "Telen met Toekomst" : een inventarisatie van de knelpunten
Author(s) Dekking, A.J.G.; Rovers, J.A.J.M.; Kroonen-Backbier, B.M.A.
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 26 - 31.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) gewasbescherming - onkruidbestrijding - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - plagenbestrijding - milieueffect - milieubescherming - veldgewassen - akkerbouw - chemische bestrijding - emissie - verontreiniging - verontreinigingsbeheersing - agrarische bedrijfsvoering - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - plant protection - weed control - fungus control - plant disease control - pest control - environmental impact - environmental protection - field crops - arable farming - chemical control - emission - pollution - pollution control - farm management - air pollution - soil pollution - water pollution
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract Voor drie akkerbouwregio's (Noordoost-Nederland, Zuidwest-Nederland en Zuidoost-Nederland) zijn de knelpunten in de gewasbescherming in kaart gebracht. Van bedrijven met een representatief bouwplan is de milieubelasting vergeleken met de streefwaarden voor MBP-waterleven en -bodemleven (MBP: milieubelastingpunten) en BRI-lucht,-grondwater en -bodem (BRI: blootstellingsrisicoindex). Voor de teelten die de meeste milieubelasting opleveren worden oplossingsrichtingen aangegeven voor een optimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.