Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425658
Title Andere maatstaven voor nitraatuitspoeling dan Minas met name lastig voor zandbedrijven
Author(s) Dijk, W. van; Enckevort, P.L.A. van; Schoot, J.R. van der
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 27 - 31.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - nitraat - nitraten - mineraalovermaat - voedingsstoffenovermaat - uitspoelen - verliezen uit de bodem - normen - methodologie - bodem - mineraalgehalte - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - akkerbouw - teeltsystemen - bedrijfssystemen - plantenvoeding - bemesting - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nitrate - nitrates - mineral excess - nutrient excesses - leaching - losses from soil - standards - methodology - soil - mineral content - farm management - field crops - arable farming - cropping systems - farming systems - plant nutrition - fertilizer application
Categories Farm Management
Abstract Door het Minas-beleid probeert de Nederlandse overheid te voldoen aan de EU-nitraatrichtlijn. De vraag is of het Minas-N-overschot in alle gevallen wel de juiste maatstaf is voor de nitraatuitspoeling. In het project 'Sturen op nitraat' worden de Minas-maatstaven vergeleken met mogelijke alternatieve maatstaven: het werkelijke N-overschot (waarin de depositie is meegenomen en niet gerekend is met de forfaitaire maar met de werkelijke N-afvoer), de minerale stikstof in de bodem na de oogst, en de minerale stikstof in de bodem in de late herfst (1 december). Voor een aantal bedrijfstypen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen in hoeverre bij het hanteren van de diverse maatstaven wordt voldaan aan de streefwaarden voor het N-overschot. De bedrijfstypen verschilden in bouwplansamenstelling (representatief voor Nederlandse akkerbouwregio's) en in bemestingsstrategie (kunstmest of kunstmest plus organische mest)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.