Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425660
Title Organischestofvoorziening niet in de knel door Minas
Author(s) Dijk, W. van
Source PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)2. - ISSN 1385-5301 - p. 32 - 37.
Department(s) Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
Publication type Article in professional journal
Publication year 2001
Keyword(s) plantenvoeding - organische stof - organisch bodemmateriaal - oogstresten - groenbemesters - organische meststoffen - mest - dierlijke meststoffen - pluimveemest - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - drijfmest - compost - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffenbalans - mineralen - mineraalovermaat - boekhouding - voedingsstoffengehalte - mineraalgehalte - chemische samenstelling - rotaties - veldgewassen - bemesting - plant nutrition - organic matter - soil organic matter - crop residues - green manures - organic fertilizers - manures - animal manures - poultry manure - cattle slurry - pig slurry - slurries - composts - nutrient availability - nutrient balance - minerals - mineral excess - accounting - nutrient content - mineral content - chemical composition - rotations - field crops - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Voor representatieve bouwplannen op zand en op klei zijn modelberekeningen uitgevoerd m.b.t. de aan- en afvoer van (effectieve) organische stof. Op grond daarvan is voor verschillende soorten organische mest (varkensdrijfmest, runderdrijfmest, slachtkuikenmest en GFT-compost) de maximale plaatsingssruimte op bedrijfsniveau bepaald, rekening houdend met de Minas-verliesnormen voor fosfaat en stikstof, en (bij volledige benutting van de mestruimte) de aanvoer van effectieve organische stof, werkzame N, P2O5 en K2O. Bij gebruik van varkensdrijfmest blijkt de organischestofvoorziening vaak krap te zijn; groenbemesters, inwerken van graanstro, voorjaarstoediening van mest, of andere mestsoorten kunnen dan een oplossing zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.