Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 425741
Title Studie naar de invloed van leemlagen in de ondergrond op de vochtvoorziening van gras en mais in een gebied nabij Rucphen (West - Brabant) : de toepassing van remote sensing technieken en hydrologische modelberekeningen
Author(s) Spaans, J.H.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1696) - 57
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1985
Keyword(s) toepassingen - gewassen - evapotranspiratie - grondwaterwinning - horizontale bronnen - hydrologie - remote sensing - zandgronden - bodemwater - ondergrond - waterbehoefte - grondwaterspiegel - noord-brabant - applications - crops - evapotranspiration - groundwater extraction - horizontal wells - hydrology - remote sensing - sandy soils - soil water - subsoil - water requirements - water table - noord-brabant
Categories Remote Sensing / Soil Physics
Abstract Door het Technisch Secretariaat van de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wo~dt onderzoek gedaan naar de invloed van grondwateronttrekkingen door het pompstation Schijf. Het onderzoeksgebied is 6500 hectare groot en ligt rondom de plaats Rucphen (West-Brabant). Op 21 juli 1983 zijn na een droge periode van dit gebied scanneropnamen en false colour foto's gemaakt. In het voorliggende onderzoek is met behulp van deze beelden nagegaan in welke mate de leemlagen de vochtvoorziening van het gewas beÏnvloeden. In aanvulling hierop is dit effekt bepaald met behulp van hydrologische modelberekening; hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma LAMOS. Naast de invloed van leem is ook het effekt van andere bodemkundige en waterhuishoudkundige faktoren onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.