Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427347
Title Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Appingedam-Delfzijl
Author(s) Kiestra, E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 252) - 43
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bodemkarteringen - grondwaterstand - hydrologie - kaarten - bodem - ruilverkaveling - taxatie - nederland - groningen - soil surveys - groundwater level - hydrology - maps - soil - land consolidation - valuation - netherlands - groningen
Categories Soil Science (General)
Abstract Het gebied Appingedam-Delfzijl bestaat uit holocene zeekleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen dateren uit verschillende Duinkerke transgressiefasen. In het noorden komen hooggelegen, oude kwelder- en oeverwallen voor. Ze bestaan meestal uit zavel. Naar het zuiden toe worden de gronden geleidelijk zwaarder. Het gebied wordt doorsneden door voormalige kreken (maren). De talrijke wierden zijn kenmerkende elementen in het open kleilandschap. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, leek/-woudeerdgronden en tuineerdgronden onderscheiden. Op grond van verschillen in textuur, profiel- en kalkverloop zijn de gronden verder onderverdeeld. In het algemeen is het gebied goed ontwaterd. Er komen veel gronden voor met een GHG tussen 40 en 80 cm - mv. en met een GLG tussen 120 en 180 cm - mv. (VIo). Ondiepere GHG' s en GLG' s komen voornamelijk voor langs de maren en op de afgetichelde percelen.. Tijdens het veldwerk is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN-bestand) gebruikt als hulpinformatie. Hierdoor is het mogelijk het aantal beschreven boringen te verminderen zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies. De resultaten van het veldbodemkundig onderzoek zijn weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10 000). Voorts zijn de verzamelde bodemkundige en hydrologische gegevens (boorgegevens en vlakgegevens) opgeslagen in digitale bestanden. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor het vaststellen van de ruilwaarde van de gronden. Met behulp van de semi-geautomatiseerde bodemgeschiktheidsapplicatie 'BODEGA' was het mogelijk de bodem- en grondwatertrappenkaart te vertalen naar een gebiedsdekkende schattingskaart. Trefwoorden: bodemkartering, bodemkaart, grondwaterstand, AHN-bestand, ruilwaarde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.