Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427351
Title Bodemkundig-hydrologisch onderzoek op de bospercelen van het landgoed Joppe te Gorssel
Author(s) Vroon, H.R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 272) - 34
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) bosbouw - bodemkarteringen - kaarten - grondwaterspiegel - grondwaterwinning - oogstverliezen - particuliere bosbouw - particulier eigendom - achterhoek - gelderland - forestry - soil surveys - maps - water table - groundwater extraction - yield losses - private forestry - private ownership - achterhoek - gelderland
Categories Soil Physics
Abstract In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft ALTERRA een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op de bospercelen van het landgoed Joppe te Gorssel in het waterwingebied Gorssel-Joppe. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Joppe is in deze omgeving een grondwaterstandsverlaging opgetreden. Het doel omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige en indien mogelijk de voormalige hydrologische situatie (COLN-periode; 1950-1953), het verifiëren en actualiseren en standaardiseren van een bestaande opstandskaart en een korte impressie van de mogelijkheden voor additionele wateraanvoer. De in het veld verzamelde bodemkundige, bodemfysische en hydrologische gegevens zijn vervolgens geschematiseerd en gestandaardiseerd zodat zij in een later stadium bruikbaar zijn voor het bepalen van de eventuele bijgroeiverandering van bomen door een verandering in de stand van het freatisch grondwater. Het bepalen van de bijgroeiverandering gebeurt met behulp van een landelijke reeks gestandaardiseerde houtbijgroeigrafieken (Vroon 2000). Met behulp van deze grafieken kan zowel voor de huidige (beïnvloede) als voor de oorspronkelijke GVG-situatie de gemiddelde houtbijgroei van boomsoorten per opstandsvak worden bepaald. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, kaarten en digitale bestanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.