Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427641
Title De invloed van bodemeigenschappen op kritische gehalten voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem
Author(s) Vries, W. de; Römkens, P.F.A.M.; Bonten, L.T.C.; Rietra, R.P.J.J.; Ma, W.C.; Faber, J.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 817)
Department(s) Soil Science Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodemverontreiniging - zware metalen - ecotoxicologie - natuurontwikkeling - landbouw - kwaliteitsnormen - soil pollution - heavy metals - ecotoxicology - nature development - agriculture - quality standards
Categories Soil Pollution
Abstract Dit rapport bevat informatie over de methoden voor het afleiden van kritische concentraties voor zware metalen en organische microverontreinigingen in de bodem onder landbouw en natuur met de bijbehorende resultaten. Essentieel is dat bij de afleiding getracht is het effect van bodemeigenschappen die de beschikbaarheid van metalen beïnvloedt (gehalten aan organische stof, klei en bodem pH) mee te nemen. De kritische concentraties zijn afgeleid op basis van landbouwkundige eisen, eisen aan het ecosysteem en eisen aan drinkwaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit. Bij de landbouwkundige eisen is gerekend met normen in verband met effecten op gewassen en landbouwhuisdieren en voor voedselveiligheid. De eisen aan het ecosysteem hebben betrekking op bodemleven (micro-organismen, bodemprocessen etc.) en doorvergiftiging naar hogere organismen (sleutelsoorten en doelsoorten). Bij de afleiding zijn diverse vormen van bodemgebruik betrokken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.