Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430243
Title Validatie van MOVE4
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Goedhart, P.W.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 311) - 96
Department(s) CL - Ecological Models and Monitoring
Biometris
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) vegetatie - bodem-plant relaties - soorten - ecohydrologie - modellen - grondwaterstand - vegetation - soil plant relationships - species - ecohydrology - models - groundwater level
Categories Plant Ecology
Abstract Het model MOVE4 berekent op basis van abiotiek de kans op voorkomen van plantensoorten en zet die vervolgens met behulp van kappa-statistiek om in het al dan niet voorkomen van soorten. Het model was al wel getest en er zijn onzekerheids- en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor het model. Het was echter nog nooit gevalideerd op onafhankelijke waarnemingen. In dit onderzoek is het model gevalideerd op onafhankelijke vegetatieopnamen. Gemeten abiotische waarden voor grondwaterstand, zuurgraad en nitraatconcentratie in de bodem van vegetatieopnamen zijn gebruikt als invoer. De berekeningen van MOVE4 zijn vervolgens vergeleken met de soortensamenstelling van de vegetatieopnamen. MOVE4 lijkt het op landelijke schaal gemiddeld over alle soorten redelijk te doen. Echter, als er per soort naar de voorspelling versus veldkans wordt gekeken dan is het beeld veel negatiever. Slechts voor een klein deel van de 914 soorten zijn de berekeningen door MOVE4 voldoende te noemen. Op opnameniveau berekende MOVE4 vooral de afwezigheid van soorten vrij goed. Meer data voor validatie is zeer wenselijk, slechts een deel van het model kon worden gevalideerd. MOVE4 is nu gevalideerd door vergelijking met puntdata uit het veld. MOVE4 wordt echter vaak gebruikt in vergelijkende scenarioanalyses. Dit is niet gevalideerd, dus de betrouwbaarheid daarvan blijft onbekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.