Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430255
Title Input-Output Fase II. Verificatie Input-Output fase I - Invloed vochtgehalte op afbraak organische stof - Data van 4 teeltbedrijven
Author(s) Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.
Source Wageningen : PRI Business Unit Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 2012-5) - 27
Department(s) Plant Breeding
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) paddestoelen - agaricus - compost - champignonmest - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsstoffengehalte - substraten - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - mushrooms - agaricus - composts - mushroom compost - nutrient use efficiency - nutrient content - substrates - cultural methods - agricultural research
Categories Edible fungi / Compost
Abstract In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het product bepaalt. Leemte in deze kennis verhindert dat er doelgericht een grote stap vooruit gemaakt kan worden in de ontwikkeling van nieuwe productiesystemen. Het input-output project heeft als doel het huidige systeem beter te begrijpen, bloot te leggen waar de grenzen van het systeem liggen en waar kansen liggen voor verbetering op korte termijn. Gezien het aandeel van de kosten van het substraat in de teelt (ca. 40%) en de oplopende kosten van de grondstoffen is het gewenst dat dit substraat efficiënter benut wordt. Daarmee is, bij gelijkblijvende productiehoeveelheid, ook minder transport en minder reststromen gemoeid en wordt het systeem duurzamer. In dit vervolgproject is aangetoond dat metingen in de eerste fase goed reproduceerbaar zijn en vergelijkbaar met snij- en plukbedrijven. Tevens is aangetoond dat de verminderde afbraak in de onderste laag compost gerelateerd is aan een te hoog vochtgehalte van deze laag. Specifieke bijvoedmiddelen en aanpassingen aan het teeltsysteem kunnen in vervolgexperimenten aantonen hoe een rendementsverbetering in de praktijk is te realiseren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.