Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431069
Title Effecten van onderwaterdrains op de waterkwaliteit in veenweiden : modelberekeningen met SWAP-ANIMO voor veenweide-eenheden naar veranderingen van de fosfor-, stikstof- en sulfaatbelasting van het oppervlaktewater bij toepassing van onderwaterdrains in het westelijke veenweidegebied
Author(s) Hendriks, R.F.A.; Akker, J.J.H. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2354) - 201
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
Alterra - Soil physics and land use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) veenweiden - drainage - infiltratie - eutrofiëring - fosfor - waterkwaliteit - modellen - peat grasslands - drainage - infiltration - eutrophication - phosphorus - water quality - models
Categories Water Quality
Abstract Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in veenweiden in West-Nederland. Met SWAP-ANIMO zijn zeventien representatieve veenweide-eenheden doorgerekend. Veenweideeenheden zijn gedefinieerd voor vijf kenmerken: veensoort, veendikte, voorkomen van een kleidek, onderrand (kwel/wegzijging) en nutriëntenconcentraties in het infiltratiewater. De effecten van onderwaterdrains op de belasting van het slootwater met fosfor, stikstof en sulfaat zijn onderzocht door modelresultaten van varianten met en zonder drains te vergelijken. Hiertoe is de sulfaathuishouding ingebouwd in ANIMO. Onderwaterdrains geven meestal een (aanzienlijke) vermindering van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. Dit geldt het sterkst voor fosfor en het minst voor sulfaat. Sulfaat is erg gevoelig voor de drooglegging. Voor elk nutriënt is er voor alle veenweide-eenheden een drooglegging waarbij de belasting niet toeneemt door drains. Voor sulfaat is die drooglegging consequent 40 cm, de kleinste doorgerekende drooglegging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.