Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431815
Title Beschrijving meetlat Energieboerderij voor energiegebruik en broeikasgasemissies : Toelichting van gehanteerde opzet en rekenregels
Author(s) Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C.
Source Lelystad : PPO AGV (PPO 510) - 27
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) brandstofgewassen - biomassa - teelt - rendement - energie - broeikasgassen - berekening - modellen - akkerbouw - biobased economy - fuel crops - biomass - cultivation - returns - energy - greenhouse gases - calculation - models - arable farming - biobased economy
Categories Bioenergy / Crops (General)
Abstract Om de doelstelling van Energieboerderij te realiseren is een meetlat ontwikkeld. Dit rapport is de onderbouwing van de meetlat. De onderbouwing is bedoeld om helder en duidelijk te communiceren over de meetlat. Deze rapportage is onderdeel van het project Energieboerderij. Het project Energieboerderij heeft als doel om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa inzichtelijk te maken en te verbeteren. In plaats van het rekenen met gegevens uit de literatuur worden op praktijkbedrijven gegevens verzameld en geanalyseerd. Deze informatie vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.