Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 435848
Title Duurzaam fytosanitair bodembeheer : naar een betere beheersing van schadelijke organismen in Nederlandse landbouwgrond
Author(s) Breukers, A.; Wolf, P.L. de; Slobbe, R.B.; Molendijk, L.P.G.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156153 - 64
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
OT Team Economie en Nematoden
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - bodembeheer - bodempathogenen - vollegrondsteelt - agrarische bedrijfsvoering - ziektepreventie - akkerbouw - phytosanitary measures - phytosanitary policies - soil management - soilborne pathogens - outdoor cropping - farm management - disease prevention - arable farming
Categories Plant and Crop Protection (General) / Soilborne Pathogens
Abstract De aanwezigheid van schadelijke organismen, waaronder quarantaineorganismen, in de bodem vormt een groeiend probleem voor de teelt van bepaalde gewassen. De vraag is of er in de toekomst nog voldoende gezonde percelen beschikbaar zijn om de Nederlandse handelspositie voor deze gewassen te behouden. Het ministerie van EZ en ondernemersorganisatie LTO maken zich daar ernstig zorgen over. Dit rapport gaat daarom over het belang van duurzaam fytosanitair bodembeheer. Hoe nijpend is de situatie in de praktijk? Wat is good practice in fytosanitair bodembeheer, in hoeverre handelen ondernemers daarnaar, en waarom? In vervolg hierop wordt ingegaan op mogelijkheden tot sturing op de manier waar ondernemers met hun percelen omgaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.