Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436337
Title Analyse maatregelen om nutriëntenemissies uit de landbouw te verminderen : deskstudie ter voorbereiding van planMER
Author(s) Schoumans, O.F.; Haan, J.J. de; Ruijter, F.J. de; Bolt, F.J.E. van der; Oenema, O.; Boekel, E.M.P.M. van; Schoot, J.R. van der
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2385) - 90
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Team Bodemkwaliteit
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) oppervlaktewater - waterkwaliteit - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - uitspoelen - emissie - waterverontreiniging - landbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - surface water - water quality - nutrients - nitrogen - phosphorus - leaching - emission - water pollution - agriculture - surface water quality - groundwater quality - manure policy
Categories Water Quality / Water Pollution / Groundwater Hydrology / Animal Husbandry and Environment / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Om de nutriëntenbelasting van het grondwater en oppervlaktewater verder terug te dringen, is de rijksoverheid op zoek naar maatregelen, die door de landbouw geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen aanvullend op die van het huidige mestbeleid, omdat de maatregelen van het huidige mestbeleid vooralsnog ontoereikend zijn om alle gestelde doelen voor de waterkwaliteit te realiseren. De perspectiefvolle maatregelen zijn gericht op het verder verlagen van het stikstof- en fosfaatoverschot op bedrijfs- en perceelniveau, door rekening te houden met gewasopbrengst en de nutriëntentoestand van de bodem, op het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemstructuur, en op het vermijden van ondiepe af- en uitspoeling uit landbouwgronden. Maatregelen in het water- en landsysteem helpen de milieukwaliteit te verbeteren maar zijn minder effectief. De effecten van de maatregelen zijn bedrijfs- en locatie specifiek, de selectie van maatregelen is maatwerk
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.