Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436431
Title Beworteling van grasland en droogtetolerantie : maatregelen voor een diepere beworteling
Author(s) Luske, B.; Deru, J.G.C.; Wosten, J.H.M.; Faber, J.H.; Eekeren, N.J.M. van
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2012-028 LbD) - 51
Department(s) Soil Biology
Alterra - Soil physics and land use
Animal Ecology
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) graslanden - bewortelingsdiepte - zandgronden - bodem-plant relaties - bodemfactoren - droogteresistentie - grasslands - rooting depth - sandy soils - soil plant relationships - edaphic factors - drought resistance
Categories Soil Physics
Abstract Aan de hand van de literatuur en langlopende proeven zijn de meest veelbelovende maatregelen om de bewortelingsdiepte van grasland te bevorderen op een rijtje gezet. Preventie van bodemverdichting door vertrapping en structuurschade en werken aan de herstelcapaciteit van de bodem is belangrijk. Maatregelen die hierbij horen zijn: verhogen van het organische stof gehalte, op peil houden van de pH en bevorderen van aantallen en activiteit van wormen. Ook kunnen er maatregelen genomen worden bij de inzaai van graslanden door snelgroeiende diepwortelende gewassen als dekvrucht te gebruiken en diepwortelende grassoorten of grasrassen te kiezen. Via de bemesting kan de beworteling verbeterd worden door de N-gift te verlagen, de N-gift uit te stellen na maaien en deze toe te dienen onder het maaiveld. Hoger maaien en minder frequent maaien of beweiden vallen ook onder de management opties voor een betere beworteling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.