Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436511
Title Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw en natuur
Author(s) Lesschen, J.P.; Heesmans, H.I.M.; Mol-Dijkstra, J.P.; Doorn, A.M. van; Verkaik, E.; Wyngaert, I.J.J. van den; Kuikman, P.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2396) - 61
Department(s) SS - Soil Quality and Nutrients
Alterra - Soil physics and land use
SS - Soil Chemistry and Nature
Applied Spatial Research
CE - Forest Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bodemchemie - kooldioxide - bodemtypen - landbouwgrond - natuurgebieden - koolstofvastlegging in de bodem - koolstofvastlegging - soil chemistry - carbon dioxide - soil types - agricultural land - natural areas - soil carbon sequestration - carbon sequestration
Categories Soil Chemistry
Abstract Het doel van dit rapport is om meer inzicht en kwantificering te krijgen van potentiële veranderingen in koolstofvoorraden in Nederlandse bodems. Gebaseerd op een nieuwe stratificatie van de Landelijke Steekproef Kartering (LSK) data zijn bodemkoolstofvoorraden voor de voornaamste landgebruikstypen en bodemtypen bepaald. Het resultaat voor de belangrijkste landgebruikveranderingen laat zien dat bodem C emissies elkaar veelal compenseren. Met het MITERRA-model is de potentie voor koolstofvastlegging berekend. Niet-kerende grondbewerking en verbeterde gewasrotaties hebben de grootste potentie voor koolstofvastlegging. De totale realistische koolstofvastlegging in de landbouw wordt geschat op maximaal 1 Mton CO2 per jaar. De voorgestelde verplichte maatregelen voor het vergroenen van de landbouwsubsidies kunnen zorgen voor additionele koolstofvastlegging. Daarnaast laat deze studie zien dat ook andere natuurtypen dan bos grote koolstofvoorraden kunnen vastleggen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.