Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 436992
Title Gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest getest op Koeien & Kansen-melkveebedrijven : scheidingsresultaten 2010 en 2011 en 2012
Author(s) Verloop, K.; Geerts, R.H.E.M.; Oenema, J.; Hilhorst, G.J.; Haan, M.H.A. de; Evers, A.G.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 69) - 65
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Land Use and Food Security
PRC De Marke
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) melkveehouderij - projecten - dierlijke meststoffen - mestverwerking - scheiding - mineralen - stikstof - fosfor - gebruikswaarde - ammoniakemissie - dairy farming - projects - animal manures - manure treatment - separation - minerals - nitrogen - phosphorus - use value - ammonia emission
Categories Animal Husbandry and Environment / Manure treatment / Cattle
Abstract Dit rapport is het resultaat van onderzoek naar het landbouwkundige en milieukundige effect van mestscheiding op het melkveebedrijf en op de uitvoering van de bemesting met de scheidingsproducten. Het onderzoek is gericht op de vraag of mestscheiding op bedrijfsschaal uitvoerbaar is en bijdraagt aan betere benutting van mineralen uit dierlijke mest. Dit moet het mogelijk maken om de afvoer van mest en de afhankelijkheid van kunstmest stikstof te verminderen. Het onderzoek belicht verschillende aspecten van mestscheiding. Dit rapport gaat in op: 1. De benutting van stikstof (N) en fosfor (P) door gewassen; 2. Effecten op emissie van broeikasgassen en van ammoniak; 3. De economie van mestscheiding; en 4. Controleerbaarheid en handhaafbaarheid van mestscheiding op het bedrijf.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.