Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437438
Title Consultancy: invloed tijdelijk lage nutriëntengehaltes
Author(s) Dalfsen, P. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - voedingsstoffen - uitspoelen - stikstof - bemesting - voedingsstoffenopname (planten) - literatuuroverzichten - landbouwkundig onderzoek - pot culture - ornamental woody plants - nutrients - leaching - nitrogen - fertilizer application - nutrient uptake - literature reviews - agricultural research
Categories Nutrients / Ornamental Woody Plants
Abstract Afzet uit de pot- en containerteelt is voor een groot deel bestemd voor de consumentenmarkt. Deze producten moeten visueel aantrekkelijk zijn en daarom is een goede plantkwaliteit heel belangrijk. Voor een goede groei moet de plant voldoende nutriënten ter beschikking hebben. Anderzijds kan de wortel bij te hoge zoutconcentraties schade oplopen. Omdat pot- en containerteelt grotendeels plaatsvindt onder buitenomstandigheden, heeft het weer een belangrijke invloed op de teelt. In natte perioden treedt uitspoeling op. Dit wordt in de praktijk aangevuld door hogere mestgiften om een goede groei te behouden. Het doel van dit literatuuronderzoek is om na te gaan in hoeverre tijdelijk (1 dag tot ca. 1 week) lage nutriëntengehaltes uiteindelijk een verminderde productkwaliteit geeft van houtige siergewassen. Hierbij wordt gefocust op stikstof als meest uitspoelingsgevoelige nutriënt. Als bemestingsmethode wordt uitgegaan van oplosbare meststoffen. Er is een wisselwerking tussen bovengrondse groei, stikstofopname en wortelgroei. Tijdens sterke bovengrondse groei vindt nauwelijks stikstofopname plaats. De plant gebruikt dan reeds aangelegde stikstofvoorraden. Daarnaast leidt een tijdelijk stikstoftekort snel tot nieuwe wortelgroei. Hierdoor raakt de pot sneller doorworteld en zal beter bestand zijn tegen nieuwe stressomstandigheden (nutriënten- en of watertekort). Bovendien kan de plant na een tijdelijk stikstoftekort (enkele dagen) de opnamesnelheid van stikstof verhogen, zodat netto toch genoeg stikstof wordt opgenomen. In deze studie is uitspoelonderzoek bestudeerd en de neerslagintensiteit onder Nederlandse weersomstandigheden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de kans klein is dat planten in een pot lang (> 4 dagen) te weinig stikstof tot hun beschikking hebben, als er in deze periode vanwege neerslag niet bemest wordt. Onder voorwaarde dat de planten buiten deze neerslagperioden van genoeg stikstof zijn voorzien, zal een tijdelijk laag stikstofniveau naar verwachting geen invloed hebben op de uiteindelijke gewaskwaliteit. In de praktijk worden de planten in neerslagrijke perioden meestal snel van extra stikstof voorzien. Uit deze literatuurstudie blijkt hiervoor geen grote noodzaak. Toediening van een lage dosis gecontroleerd vrijkomende meststoffen aan het begin van de teelt in plaats van intensief bijmesten tijdens regenrijke periode kan extra zekerheid geven dat een gewas in deze regenrijke perioden toch van stikstof wordt voorzien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.