Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437734
Title Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland : jaarrapportage 2012
Author(s) Schooten, H.A. van; Deru, J.G.C.; Parmentier, F.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 16
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zea mays - strokenteelt - graslanden - graslandgronden - veengronden - bodemdaling - grondbewerking - drainage - grondwaterstand - melkveehouderij - noord-holland - zea mays - strip cropping - grasslands - grassland soils - peat soils - subsidence - tillage - drainage - groundwater level - dairy farming - noord-holland
Categories Water Management (General) / Maize / Grassland Improvement
Abstract In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van maïs versus grasland, waarbij de maïs met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbrengsten en opbrengstkwaliteit zijn gemeten. De resultaten van het eerste jaar (2012) - waarbij het een heel nat jaar betrof - laten zien dat het grondwaterpeil bij maïs hoger blijft dan bij grasland, en dat het peil onder maïs in stroken hoger is dan bij spitten. Samen met het feit dat bij strokenfrezen ca. 90% van de bouwvoor ongestoord blijft, wordt verondersteld dat het effect van maïsteelt in stroken op bodemdaling gering is. Spitten gaf duidelijk hogere opbrengsten dan strokenteelt, en drainage had een grote positieve invloed op de opbrengst zowel bij spitten als bij strokenteelt. De oogst verliep met duidelijk minder structuurschade bij de strokenfrees ten opzichte van spitten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.