Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438470
Title Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden
Author(s) Leneman, H.; Michels, R.; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A.; Helming, J.F.M.; Deursen, W. van; Reinhard, A.J.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik ) - 51
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbescherming - natura 2000 - natuurgebieden - stikstof - depositie - intensieve veehouderij - ammoniakemissie - kosten-batenanalyse - milieubeheer - economische analyse - nature conservation - natura 2000 - natural areas - nitrogen - deposition - intensive livestock farming - ammonia emission - cost benefit analysis - environmental management - economic analysis
Categories Agricultural Economics (General) / Nature Management (General)
Abstract De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 mln. euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 mln. euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 mln. euro/jaar worden geschat. De PAS leidt tot duidelijkheid voor ondernemers. Die duidelijkheid levert economisch voordeel op. De veehouderij bij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kan zich blijven ontwikkelen, wat met name gunstig is voor de rundveehouderij. De PAS is daarnaast voor ondernemers gunstig, omdat ze minder on-derzoekskosten voor het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning hoeven te maken. Andere baten van de PAS, die ontstaan bij de aanleg van wegen en in de industrie, blijken moeilijk te kwantificeren vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.