Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438575
Title Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : Vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer. Voorlopige resultaten
Author(s) Stuyt, L.C.P.M.; Bakel, P.J.T. van; Janssen, G.M.C.M.; Linderhof, V.G.M.; Polman, N.B.P.; Massop, H.T.L.; Kselik, R.A.L.; Paulissen, M.P.C.P.; Greft, J.G.M. van der; Delsman, J.; Oude Essink, G.H.P.
Source Wageningen : Alterra - 25
Department(s) Integraal water-en stroomgeb.management
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruik - landbouw - zoet water - verzilting - waterbeheer - waterschappen - inventarisaties - kosten-batenanalyse - zuidwest-nederland - land use - agriculture - fresh water - salinization - water management - polder boards - inventories - cost benefit analysis - south-west netherlands
Categories Water Management (General) / Soil Chemistry
Abstract Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek van Alterra onder twaalf waterschappen1 blijkt dat deze vaak verschillende ideeën hebben over de waterkwaliteit die nodig is voor een bepaalde vorm van land-gebruik. Het zoutgehalte van het oppervlaktewater dat waterschappen in verziltingsgevoelige gebieden nog acceptabel vinden blijkt sterk regiogebonden. De verscheidenheid waarmee regionale waterbeheerders en gebruikers omgaan met de watervoorziening in relatie tot verzilting is van invloed op de nationale zoetwatervoorziening waarvoor binnen het Delta-programma strategieën worden uitgewerkt. Er is behoefte aan een nadere precisering van de werkelijke urgentie en het handelingsperspectief. Daartoe is €ureyeopener ontwikkeld. Er is veel actuele kennis samengebracht, die werd ontwikkeld met behulp van modellen als NHI, SWAP, Agricom en dergelijke. Deze informatie is aangevuld met expert-kennis, afkomstig uit vooraanstaande kennisinstituten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.