Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439132
Title Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem
Author(s) Chardon, W.J.; Oenema, O.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2413) - 43
Department(s) Sustainable Soil Use
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bodemchemie - bemesting - mineralen - sporenelementen - kringlopen - borium - kobalt - koper - molybdeen - selenium - zink - schaarste - akkerbouw - tuinbouw - soil chemistry - fertilizer application - minerals - trace elements - cycling - boron - cobalt - copper - molybdenum - selenium - zinc - scarcity - arable farming - horticulture
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Chemistry
Abstract Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat zij aantoonbaar essentieel zijn voor meerdere soorten gewassen of voor de veehouderij, en omdat de mate van vóórkomen in de aardkorst relatief gering is, waardoor (toekomstige) mondiale schaarste denkbaar is. Deze elementen zijn resp. borium, kobalt, koper, molybdeen, seleen en zink (B, Co, Cu, Mo, Se, en Zn). Alleen voor B en Se dragen de akker- en tuinbouw en de veehouderij significant bij aan het huidige mondiale gebruik: Se in de veehouderij 11% van totaal, en B in akker- en tuinbouw 12% van totaal verbruik. Prijsfluctuaties van Se en B zijn groot en wijzen op schaarste; binnen de industrie vindt recycling van deze elementen nauwelijks plaats. Binnen het voedselsysteem vindt recycling plaats van micronutriënten via hergebruik van dierlijke mest, gewasresten, compost en zuiveringsslib. Voor alle industrieel gebruikte micronutriënten zijn er alternatieven, behalve voor Co. In bodems vindt niet-duurzame ophoping plaats van Cu en Zn via mest, vooral in gebieden met een hoge veedichtheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.