Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439302
Title Meetingpoint als centrum voor innovatief vakmanschap voor de boomkwekerij : Leren Greenport Boskoop en Omstreken : tussenrapportage en ideeontwikkeling
Author(s) Jong, L.W. de
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - 5
Department(s) Bollen Bomen en Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) boomkwekerijen - kennisoverdracht - onderwijsleerdoelen - ondernemerschap - regio's - agrarisch onderwijs - innovaties - samenwerking - vakbekwaamheid - professionaliteit - forest nurseries - knowledge transfer - educational objectives - entrepreneurship - regions - agricultural education - innovations - cooperation - professional competence - professionalism
Categories Ornamental Woody Plants / Knowledge Exchange
Abstract In 2012 is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in de greenportregio’s Venlo, Rivierengebied (Betuwse Bloem), Westland/Lansingerland, Boskoop, Aalsmeer, Duin6 en Kuststreek en Noord6Holland Noord de ontwikkeling van nieuwe kennisstructuren t.b.v. de groene sector gemonitord. De resultaten van deze monitor zijn basiselementen voor een landelijke aanpak op basis van de "Gouden Driehoek". Naast het monitoren en evalueren (M&E) zijn er in een aantal van de bovengenoemde regio’s acties uitgevoerd om daarmee de betreffende regio te ondersteunen. Er is vooral gewerkt aan het verbinden van de visie aan de impact voor de werkvloer. In Greenport Boskoop en Omstreken is de ondersteuning van de Human Capital Agenda (HCA) Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) als een speerpunt gekozen. Een van de specifieke elementen van de HCA is de uitrol van de business case ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmateriaal (‘Greenport Talent Centre’) (CIV)’. Die aanpak beoogt competenties te verdiepen en te verbreden door kennis, (vak)vaardigheden, (algemene) vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten en context te verbinden. Daarbij wordt specifieke input van het bedrijfsleven gevraagd als aanvulling en versterking van de opleidingscentra.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.