Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439363
Title Ethiek, emoties en ophef over dieren in de natuur : theorie en praktijk van maatschappelijke discussies omtrent beheermaatregelen gericht op in het wild levende dieren
Author(s) Langers, F.; Mattijssen, T.J.M.; Buijs, A.E.; Steingröver, E.G.; Westerink - Petersen, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2441) - 63
Department(s) Governance
Forest and Nature Conservation Policy
Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dierenwelzijn - wilde dieren - ethiek - natuurbeheer - fauna - dieren - ganzen - dolfijnen - opinies - dierethiek - animal welfare - wild animals - ethics - nature management - fauna - animals - geese - dolphins - opinions - animal ethics
Categories Wild and Feral Animals (General)
Abstract De afgelopen jaren is gebleken dat veel maatschappelijk debat kan ontstaan over het beheer van in het wild levende dieren. Het ministerie van EZ wil handvatten om mogelijke maatschappelijke discussies rondom faunabeheer tijdig te herkennen. Alterra heeft hiertoe een state of the art studie uitgevoerd van theorievorming rondom ethiek en emoties van burgerreacties in relatie tot in het wild levende dieren, en deze toegepast op twee actuele casussen: orka Morgan en de ganzenproblematiek in Nederland. De state of the art studie maakte duidelijk dat burgers voornamelijk vanuit waarden en emoties redeneren, waar beleidsmakers en natuurbeheerders de focus leggen op kennis. Inzicht in elkaars taal is essentieel om nader tot elkaar te komen. Of een voorgenomen maatregel commotie veroorzaakt is sterk afhankelijk van het dier dat het betreft, de schade die het dier veroorzaakt en de impact van de voorgenomen maatregel. Voorts speelt mee of er partijen zijn die zich hard maken. In de discussie over de orka Morgan is het biocentrisme dominant: debatten gaan vooral over het welzijn van Morgan. In de ganzendiscussie zijn het vooral biocentrische en antropocentrische visies die tegenover elkaar staan in de twee dominante discoursen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.