Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 440149
Title Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen
Author(s) Kruijne, R.; Deneer, J.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-report 2447) - 60
Department(s) Environmental Risk Assessment
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) grondwater - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - pesticiden - residuen - landbouw - tuinbouw - herbiciden - modellen - indicatoren - grondwaterkwaliteit - nederland - groundwater - groundwater pollution - leaching - pesticides - residues - agriculture - horticulture - herbicides - models - indicators - groundwater quality - netherlands
Categories Water Management (General) / Chemical Control / Groundwater Hydrology
Abstract De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwoppervlak ter hoogte van grondwaterlichamen, die in de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden. De meest uitspoelingsgevoelige stoffen worden momenteel toegepast als herbicide in de teelt van snijmaïs. Controle van de vrachten met een geavanceerd model heeft geleid tot een bevestiging dat de combinaties van stof en gewas op de juiste manier zijn gerangschikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.