Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441800
Title Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A.; Reintsema, R.; Jolink, E.; Leij, H. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2437) - 102
Department(s) DIR Directiestaf
Earth System Science
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) dijken - constructie - hellingshoek - haalbaarheidsstudies - graslanden - wetlands - oost-groningen - dykes - construction - angle of repose - feasibility studies - grasslands - wetlands - oost-groningen
Categories Polders
Abstract In dit rapport worden de mogelijkheden voor een Groene Dollard Dijk verkend. Deze dijken hebben een met gras bekleed flauw buitentalud dat op natuurlijke wijze overgaat in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en een verflauwd dijktalud, is er geen harde bekleding nodig op het buitentalud. Het waterschap wil de Groene Dollard Dijk graag als (voorkeurs)variant meenemen in de MER-procedure voor de komende dijkversterking. Het blijkt dat een brede groene dijk weliswaar meer ruimte vraagt, maar toch nog binnen de huidige beheerzone van de dijk kan worden gerealiseerd. Wel zijn er nog diverse vragen over mogelijkheden om de benodigde grond op een duurzame en natuurvriendelijke manier te winnen, het effect van de brede groene dijk op natuurwaarden, de aanleg- en beheerkosten en het draagvlak.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.