Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 441840
Title Fauna in het rivierengebied. Knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna
Author(s) Lange, H.J. de; Maas, G.; Makaske, A.; Nijssen, M.; Noordijk, J.; Rooij, S. van; Vos, C.C.
Source Driebergen : Bosschap (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN175-RI) - 130
Department(s) Animal Ecology
Alterra - Soil geography
Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fauna - amphibia - terrestrische ecosystemen - habitats - rivierengebied - natura 2000 - hoogwaterbeheersing - uiterwaarden - fauna - amphibia - terrestrial ecosystems - habitats - rivierengebied - natura 2000 - flood control - river forelands
Categories Nature Management (General)
Abstract In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplanten” (H3260), “Slikkige rivieroevers” (H3270), “Stroomdalgraslanden” (H6120), “Alluviale bossen” (H91E0), en “Droge hardhoutooibossen” (H91F0). Deze habitattypen, waarin gradiënten in verstoringsdynamiek, bodemstructuur, nutriëntenrijkdom en (bodem)-vochtgehalte worden beschreven, vormen tezamen een rijk mozaïek van habitats op relatief korte afstand van elkaar. Door klimaatverandering worden de verwachte extremen in waterafvoer in het rivierengebied groter. De manier waarop rivierverruiming dan wel dijkverzwaring wordt uitgevoerd is sterk bepalend voor de natuurwaarde en ecologisch rendement in het rivierengebied. Vanuit het natuurbeheer is er dan ook een grote behoefte aan adviezen voor inrichting en beheer om binnen de huidige randvoorwaarden van het Nederlandse rivierengebied de aanwezigheid van habitats, karakteristieke soorten en een hoge biodiversiteit te herstellen en behouden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.