Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442519
Title Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen
Author(s) Veraart, J.A.; Verdonschot, P.F.M.; Paulissen, M.P.C.P.
Source Stowa - 13
Department(s) Climate Resilience
Animal Ecology
Regional Development and Spatial Use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natura 2000 - kaderrichtlijn water - aquatische ecosystemen - verzilting - waterkwaliteit - klimaatverandering - veerkracht van de natuur - water framework directive - aquatic ecosystems - salinization - water quality - climatic change - resilience of nature
Categories Nature Management (General) / Aquatic Ecology
Abstract Kennis over de effecten van verzilting op aquatische ecosystemen is relevant voor het bedenken en uitvoeren van maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het deltaprogramma. Meer kennis hoe aquatische levensgemeenschappen reageren op kort of langdurende fluctuaties van het zoutgehalte in het zoete tot licht brakke domein (300-1000 mg/l chloride) levert niet alleen inzichten op over de haalbaarheid van KRW en Natura 2000 doelen, maar kan ook duidelijkheid verschaffen wat voor flexibiliteit/veerkracht het ecosysteem biedt om ook tegemoet te komen aan de watervraag van andere gebruiksfuncties zoals landbouw of drinkwater. Maatwerk is wel vereist bij het bepalen van de gewenste zoutgehalten (serviceniveaus), afhankelijk van de functies en natuurdoelen per polder en/of boezemstelsel.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.