Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 442768
Title Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland
Author(s) Knegt, B. de; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Pouwels, R.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2365) - 45
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) ecosystemen - flora - fauna - natuurwaarde - biodiversiteit - zuid-holland - ecosystems - flora - fauna - natural value - biodiversity - zuid-holland
Categories Plant Ecology / Animal Ecology
Abstract De graadmeter biodiversiteit Zuid-Holland geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van de natuur in Zuid-Holland sinds het jaar 2000. De gemiddelde ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring voor broedvogels, dagvlinders, vaatplanten en reptielen, aangevuld met het provinciale vegetatiemeetnet. De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, open duin, moeras, natuurlijk grasland en het agrarisch gebied. De kwaliteitsontwikkeling van het agrarische gebied is alleen afgemeten aan het voorkomen van primaire weidevogels. Daarnaast geeft de Rode Lijst index Zuid-Holland een beeld van de ontwikkeling op het niveau van soorten. Deze graadmeter geeft de jaarlijkse verandering van broedvogels, dagvlinders, reptielen, amfibieën, libellen, bospaddestoelen en zoogdieren op basis van de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring. Deze graadmeter is complementair aan de graadmeter op niveau van ecosystemen. Beide graadmeters tezamen geven een beeld van de ontwikkeling van de biodiversiteit in de provincie Zuid-Holland. Zowel de graadmeter biodiversiteit Zuid-Holland op niveau van ecosystemen als van soorten kunnen jaarlijks worden geactualiseerd door de koppeling aan het Netwerk Ecologische Monitoring en het provinciale vegetatiemeetnet. De methode voor beide graadmeters is in principe consistent met die van de bepaling van de graadmeter Natuurwaarde 2.0, zoals deze door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gebruikt op landelijk niveau.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.