Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445030
Title Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie
Author(s) Vries, S. de; Langers, F.; Donders, J.L.M.; Willeboer, M.T.; Berg, A.E. van den
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2474) - 181
Department(s) Nature and society
Governance
Cultural Geography
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuur - scholen - beplantingen - kinderen - landschapsbeleving - openbaar groen - buitenspelen - welzijn - effecten - gezondheid - sociaal gedrag - minder bevoorrechte jongeren - natuur- en milieueducatie - stadsomgeving - vergelijkend onderzoek - rotterdam - nature - schools - plantations - children - landscape experience - public green areas - outdoor games - well-being - effects - health - social behaviour - disadvantaged youth - nature and environmental education - urban environment - comparative research - rotterdam
Categories Educational Institutions / Public Green and Parks / Environmental Psychology
Abstract Op vier basisscholen, gelegen in Rotterdamse aandachtswijken, is het effect van het groen herinrichten van het schoolplein op de kinderen onderzocht. Een vijfde school fungeerde als controleschool. Het onderzoek bestond uit een voormeting en twee nametingen, waarvan de eerste direct na de herinrichting en de tweede een jaar later plaatsvond. Per meetmoment zijn tegen de 300 kinderen bevraagd en getest, voornamelijk uit de middenbouw (groepen 3, 4 en 5). Niet elke herinrichting bleek even succesvol, bezien door de ogen van de kinderen. Daar waar dit wel het geval was, werd bij de eerste nameting een effect op het sociale klimaat op het plein gevonden en bij de tweede nameting een effect op het welzijn van de kinderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.