Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 445474
Title Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen
Author(s) Chardon, W.J.; Groenenberg, J.E.
Department(s) Sustainable Soil Use
Publication type Poster (professional)
Publication year 2013
Keyword(s) landbouwgrond - fosfaatuitspoeling - adsorptie - kaderrichtlijn water - natuurgebieden - agricultural land - phosphate leaching - adsorption - water framework directive - natural areas
Categories Water Quality
Abstract Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken, onder andere als gevolg van de voorraden fosfaat die in de bodem aanwezig zijn. Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.. Een mogelijke oplossing is de verwijdering van fosfaat in het naar het oppervlaktewater uitstromende water.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.