Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451413
Title Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen
Author(s) Bulle, A.A.E.; Dijkema, M.H.G.E.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 79
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - onkruidbestrijding - herbiciden - fytotoxiciteit - toelating van bestrijdingsmiddelen - tests - ornamental bulbs - weed control - herbicides - phytotoxicity - authorisation of pesticides - tests
Categories Herbicides / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Voor de onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen worden na opkomst contactherbiciden toegepast. Het aantal herbiciden dat hiervoor beschikbaar is, is zeer beperkt. In dit onderzoeksproject zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing na opkomst. De proeven zijn gedurende twee jaar uitgevoerd in lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. De keuze voor de te testen middelen is gemaakt in overleg met fabrikanten en de KAVB. Veel van de geteste herbiciden hebben al een toelating in de land- en/of tuinbouwsector. Doel van het project is het testen van de fytotoxiciteit (gewasveiligheid) van herbiciden in verschillende bloembolgewassen toegepast na opkomst, met als doel een toelating te krijgen voor de perspectiefvolle middelen. De proeven zijn uitgevoerd in de periode 2010 – 2012. Zes middelen zijn in de proeven waarin ze waren opgenomen veilig gebleken (middelen A, B, C, E, F en H). Een aantal middelen heeft in één of enkele proeven schade of opbrengstderving gegeven. Eén middel (middel G) bleek niet veilig en gaf in de meeste proeven flinke schade. In de combinaties van middelen is soms wat opbrengstderving gezien. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de middelen-(combinaties) in de verschillende gewassen en of deze middelen gewasschade hebben gegeven. Vijf van de onderzochte middelen zijn perspectiefvol voor de praktijk. Voor drie hiervan is inmiddels ook de fabrikant met onderzoek bezig om tot toelating in de bloembollen te komen. Voor de twee andere middelen zal ook bekeken worden of toelating mogelijk is. Middel H bleek bij nader inzien kieming tegen te gaan en geen dodende werking op aanwezig onkruid te hebben. Bekeken zal moeten worden of dit middel perspectief heeft voor toepassing in bloembollen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.