Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 451887
Title Samen op zoek naar nieuwe kansen
Author(s) Wijsman, J.W.M.
Source Vlissingen : Delta Academy van Hogeschool Zeeland; University of Applied Sciences - 10
Department(s) Delta
Publication type Inaugural/farewell address
Publication year 2014
Keyword(s) aquacultuur - delta's - samenwerking - diversiteit - natuurgebieden - transport over water - openbare redes - waterbeheer - natuurbeheer - aquacultuur en milieu - waterkwaliteit - afvalwater - waterzuivering - aquaculture - deltas - cooperation - diversity - natural areas - water transport - public speeches - water management - nature management - aquaculture and environment - water quality - waste water - water treatment
Categories Aquaculture / Aquaculture and Environment / Water Management (General) / Nature Management (General)
Abstract Dit lectoraat richt zich specifiek op aquacultuur in deltagebieden. Een delta kenmerkt zich door een grote dynamiek als gevolg van de getijdenwerking vanuit zee, door de menging van zout- met zoetwater en de slib- en nutriëntenaanvoer vanuit de rivier. Veel verschillende functies komen er samen. De veelheid aan functies leidt vaak tot conflicten, maar soms kunnen verschillende functies elkaar juist versterken. Dit maakt aquacultuur in deltagebieden een zeer interessant onderzoeksthema waar verschillende belangen en disciplines samenkomen. Zo vindt in Nederland de extensieve schelpdierkweek plaats in Natura-2000 gebieden. Enerzijds is de kweek afhankelijk van natuurwaarden zoals productiviteit en waterkwaliteit. Anderzijds kan het de natuurwaarden ook positief of negatief beïnvloeden. De uitdaging zit hem in het zoeken naar kansen waarbij aquacultuur en andere gebruiksfuncties zoals natuur, veiligheid en recreatie elkaar versterken om daar waar conflicten optreden samen te zoeken naar oplossingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.