Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452569
Title Monitoring VIBEG voor bodemdieren To in 2013
Author(s) Goudswaard, P.C.; Asch, M. van; Troost, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C046/14) - 20
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) bodemfauna - visserij - waterbodems - habitats - fauna - natura 2000 - kustgebieden - mariene gebieden - soil fauna - fisheries - water bottoms - habitats - fauna - natura 2000 - coastal areas - marine areas
Categories Marine Ecology
Abstract Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Europese Natura-2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. Om dit doel te bereiken is voor de Noordzee kustzone een zonering ingesteld met verschillende toegangsregelingen voor visserij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.