Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453466
Title Energiemonitor van de Nederlandse Paddenstoelensector 2012
Author(s) Wildschut, J.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27 p.
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Abstract Voor de Energiemonitor 2012 zijn 94 bedrijven aangeschreven waarvan er 4 gestopt bleken te zijn en 5 om een andere reden aangaf nit mee te kunnen doen. Van de 85 bedrijven zijn per post 51 ingevulde vragenlijsten ontvangen en (nieuw voor 2012) 12 vragenlijsten digitaal via de website. De response op de E-monitor 2012 is met 51 + 12 = 63 bruikbare vragenlijsten (77% van het aantal aangeschreven bedrijven) flink hoger dan het voorgaande jaar 2011 (55, ofwel 68%). De EEI van de deelnemende bedrijven (inclusief bedrijven die andersoortige paddenstoelen telen) is in 2012 uitgekomen op 87,1. Daarmee is de doelstelling van de MJA-e+ (een jaarlijkse afname van 2,5% tot een EEI van 83,0 in 2012) niet gehaald. De daling van de EEI t.o.v. 2005 heeft tot een energiebesparing van 12,9% per kg product geleid. T.o.v. 2011 is het totale energieverbruik per kg paddenstoelen met 2,4% toegenomen, het elektraverbruik is met 3,9% toegenomen, en het energieverbruik voor warmte is met 0,9% toegenomen. Het elektraverbruik per m2 is t.o.v. 2011 met 1,7% toegenomen, het energieverbruik voor warmte met 1,2% afgenomen. Hiermee is het totale energieverbruik per m2 met slechts 0,3% gestegen. De productie is echter met 2,4% afgenomen, waardoor het energieverbruik per kg paddenstoelen met 2,4% toenam. De productie van andersoortige paddenstoelen vroeg gemiddeld in de periode 2005 t/m 2008 ongeveer 4 tot 8 keer zoveel energie per ka als de productie van witte champignons. In de periode 2009 t/m 2012 is dat gedaald naar gemiddeld ongeveer 2 keer zoveel energie. Mogelijke achtergrond hierbij is verdere specialisatie en modernisering van deze bedrijven. De EEI van de deelnemende bedrijven die geen andersoortige paddenstoelen telen is in 2012 uitgekomen op 83,9. Dit betekent dat de doelstelling van de MJA-e+ (voor 2012: 83,0) ook voor witte champignons niet is gehaald. T.o.v. 2005 is het energieverbruik per kg witte champignons verminderd met 16,1%. T.o.v. 2005 is het energieverbruik/kg bij de productie van uitsluitend witte champignons voor warmte afgenomen met 28,9%, maar voor elektra toegenomen met 0,9%. Het gemiddelde teeltoppervlak is bij snij- en bij pluk bedrijven t.o.v. 2011 fors gestegen: respectievelijk 22 en 19%. Het energieverbruik per kg is t.o.v. 2011 bij de plukbedrijven vrijwel gelijk gebleven, bij de snijbedrijven is dat met 4% toegenomen. Het energieverbruik per kg bij snijbedrijven in 2012 is 27% lager dan bij plukbedrijven. Bij plukbedrijven is het elektraverbruik per kg afgenomen, bij snijbedrijven toegenomen. Het energieverbruik voor warmte is bij plukbedrijven toegenomen, bij snijbedrijven gelijk gebleven. De toename van het elektraverbruik in de paddenstoelensector kan volledig worden toegeschreven aan de toename van het elektraverbruik bij de snijbedrijven, met als vermoedelijke achtergrond een toegenoen automatisering en robotisering. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (op 90% van de bedrijven). In voorgaande jaren vooral op celventilatoren, maar in 2011 en 2012 ook steeds meer op pompen en kanaalventilatoren. Ook de toepassing van de klimaatregeling op vochtdeficit, van warmtewisselaars en warmteterugwinning neemt nog steeds toe. De VR-ketel en verwarmingscombinaties worden steeds minder toegepast, de HR-ketel en HR-cascade worden steeds vaker toegepast. Het aandeel bedrijven dat één of meer Duurzame energiemaatregelen heeft getroffen is in 2012 verder toegenomen naar 46%. Vooral groene stroom en "overige DE-maatregelen" (met name gerealiseerde aandeel zonnepanelen) worden flink meer toegepast dan in voorgaande jaren. Het hierdoor gerealiseerde aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) komt in 2012 uit op 5,4%. Dit is een daling t.o.v. 2011 en 2010. De vermeden CO2 uitstoot door de gemonitorde bedrijven is voor 2012 berekend op 8.164 ton. De CO2 uitstoot per kg paddensteoelen is in 2012 uitgekomen op 154 g CO2/kg. Dat is t.o.v. 2005 een daling van 26%.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.